Ανακοϊνωση

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του τμήματος μας θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2012 και ώρα 12.00 στο συνεδριακό κέντρο του παραρτήματος Ηγουμενίτσας

Αντικείμενο σπουδών

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας καλύπτει το πεδίο εφαρμογής των επιστημών που αναφέρονται στις Υδατοκαλλιέργειες, στην Αλιευτική Διαχείριση, στην Επεξεργασία και στον Ποιοτικό Έλεγχο των Αλιευμάτων, καθώς επίσης στην αξιολόγηση και στη διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του,  ο πτυχιούχος του τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές  γνώσεις ως Ιχθυολόγος Τ.Ε. (Technologist in Aquaculture and Fisheries), (Π.Δ. 388/14-6-1989), ώστε να μπορεί να απασχολείται σε όλους τους τομείς που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος σχετικών επιχειρήσεων, υπηρεσιών, οργανισμών και συνεταιρισμών.

Ειδικότερα ο Τεχνολόγος Ιχθυοκομίας-Αλιείας μπορεί να απασχοληθεί στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους για τη λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση και σχεδιασμό πάσης φύσεως μονάδων υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης και ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου πάσης φύσεως αλιευμάτων.
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους για τη βελτίωση ειδών υδρόβιων οργανισμών καθώς και την απομόνωση και παραγωγή προϊόντων υδρόβιων οργανισμών με εφαρμογή στη βιοτεχνολογία.
  • Εμπορία πάσης φύσεως αλιευμάτων, αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, ,ιχθυοτροφών και ιχθυοφαρμάκων και εξοπλισμού μονάδων υδατοκαλλιέργειας, επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων, εργαστηρίων,  καθώς αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού σκαφών.
  • Λειτουργία, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ειδικών εργαστηρίων και γραφείων παροχής υπηρεσιών και ειδικών δραστηριοτήτων τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιευτική διαχείριση.
  • Τεχνικό σχεδιασμό εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεων επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης αλιευμάτων, αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων και ιχθυαγορών σε συνεργασία με ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες.
  • Σύνταξη μελετών εκτίμησης, αξιολόγησης και διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων και υδάτινου περιβάλλοντος.
  • Στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών σχετικών με την ειδικότητα και τη δυνατότητα εξέλιξης σε όλο το φάσμα της τεχνικής και διοικητικής ιεραρχίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικών με την ειδικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία.
  • Άσκηση του επαγγέλματος ως Τεχνολόγος Ιχθυοκομίας-Αλιείας (Π.Δ. 388/14-6-1989).