Δ' Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Παρατηρήσεις
1 Οργανογένεση & Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών ΜEΥ 2h 3h 3h 12 Y 7 ΜΕΥ(ΕΥ)=2 στα 3 ΜΕ(ΕΥ)=2 στα 3
2 Αρχές Γενετικής ΜEΥ 2h 2h 1h 9 EY 5,5
3 Εδαφολογία ΜΕΥ 2h - 9 ΕY 5,5
4 Αλιευτική Βιολογία ΜΕ 2h 1h 10 ΕY 6
5 Αλιευτική Τεχνολογία ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕY 6
6 Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕΥ 5,5
7 Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕΥ 6
Σύνολο 50   30