ΣΤ' Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Παρατηρήσεις
1 Λοιμώδη & Παρασιτικά Νοσήματα ΜEΥ 3h 3h - 12 ΕY 7 ΜΕΥ(ΕΥ)=1 στα 3 ΜΕ(ΕΥ)=3 στα 4
2 Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήματα ΜΕΥ 3h - 3h 12 ΕY 7
3 Εισαγωγή στη Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισμών ΜΕΥ 3h - 3h 12 ΕY 7
4 Επεξεργασία Αλιευμάτων ΜΕ 2h 2h 11 ΕY 6,5
5 Παραγωγή Ιχθυδίων Ειδών Γλυκού Νερού ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕY 6,5
6 Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμόςν ΔΟΝΑ 1h - 3h 6 Υ 3,5
7 Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5
8 Υδατοκαλλιέργειες Οστρακοειδών ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5
Σύνολο 52   30