Ζ' Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Παρατηρήσεις
1 Επιδημιολογία & Πρόληψη Ασθενειών Υδρόβιων Οργανισμών ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕY 5,5 ΜΕΥ(ΕΥ)=1 στα 2 ΜΕ(ΕΥ)=3 στα 4
2 Τεχνικό Σχέδιο ΜΕΥ 3h 2h - 9 ΕY 5,5
3 Αλιευτική Νομοθεσία ΔΟΝΑ 1h - 3h 6 Y 3,5
4 Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών ΜΕ 3h - 3h 12 ΕY 7
5 Φυκοκαλλιέργειες ΜΕ 3h 3h 12 ΕY 7
6 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων ΜΕ 3h 2h 1h 12 ΕΥ 7
7 Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος ΜΕ 3h - 2h 12 ΕΥ 7
8 Εκτροφές μικρών υδρόβιων ζώων ΜΕ 2h - - 6 Π -
Σύνολο 51   30