Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΝΑ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος και Περιβάλλον ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕΥ 4 Β'
2 Ιστορία της Αλιείας ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕΥ 4 Β'
3 Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
4 Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
5 Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
6 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
6 Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός ΔΟΝΑ 1h - 3h 6 Υ 3,5 ΣΤ'
7 Αλιευτική Νομοθεσία ΔΟΝΑ 1h - 3h 6 Υ 3,5 Ζ'

Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 Χημεία Ι ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6,5 Α'
2 Στατιστική ΜΓΥ 3h - 2h 11 Y 6,5 Α'
3 Εργαστηριακές Τεχνικές ΜΓΥ 2h 3h - 9 Y 5 Α'
4 Γενική Βιολογία ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6 Α'
5 Υδροβιολογία ΜΕΥ 3h - 2h 11 Υ 6 Α'
6 Χημεία ΙΙ ΜΓΥ 2h 3h 2h 11 Y 7 Β'
7 Εισαγωγή στη Βιοχημεία ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6,5 Β'
8 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΓΥ 1h 4h 1h 8 Y 5 Β'
9 Ιχθυολογία ΜΕΥ 3h 3h - 12 Υ 8 Β'
10 Συστηματική και Ταυτοποίηση Ιχθύων ΜΕΥ 2h 3h - 9 Υ 5,5 Γ'
11 Ωκεανολογία ΜΕΥ 2h 3h 2h 10 Υ 7 Γ'
12 Θαλάσσια Βιολογία ΜΕΥ 2h 3h 1h 10 Υ 6,5 Γ'
13 Οργανογένεση & Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών ΜΕΥ 2h 3h 3h 12 Υ 7 Δ'
14 Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική ΜΕΥ 2h 3h 2h 11 Υ 7 Ε'
15 Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών ΜΕ 2h 3h 2h 11 Υ 7 Ε'
16 Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης ΜΕ 2h 3h 2h 11 Υ 7 Ε'
17 Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός ΔΟΝΑ 1h - 3h 6h Υ 3,5 ΣΤ'
18 Αλιευτική Νομοθεσία ΔΟΝΑ 1h - 3h 6 Υ 3,5 Ζ'
Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος και Περιβάλλον ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕΥ 4 Β'
2 Ιστορία της Αλιείας ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕΥ 4 Β'
3 Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων ΜΕΥ 2h 2h 1h 9 ΕΥ 5,5 Γ'
4 Ποιότητα και επεξεργασία Νερού για Ιχθυοκαλλιέργειες ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕΥ 5,5 Γ'
5 Αλιευτική Ναυτιλία ΜΕΥ 2h   3h 9 ΕΥ 5,5 Γ'
6 Αρχές Γενετικής ΜΕΥ 2h 2h 1h 9 ΕΥ 5,5 Δ'
7 Εδαφολογία ΜΕΥ 2h 3h - 9 ΕΥ 5,5 Δ'
8 Αλιευτική Βιολογία ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕΥ 6 Δ'
9 Αλιευτική Τεχνολογία ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕΥ 6 Δ'
10 Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕΥ 5,5 Δ'
11 Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕΥ 6 Δ'
12 Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
13 Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
14 Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
15 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
16 Λοιμώδη & Παρασιτικά Νοσήματα ΜΕΥ 3h 3h - 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
17 Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήματα ΜΕΥ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
18 Εισαγωγή στη Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισμών ΜΕΥ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
19 Επεξεργασία Αλιευμάτων ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
20 Παραγωγή Ιχθυδίων Ειδών Γλυκού Νερού ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
21 Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
22 Υδατοκαλλιέργειες Οστρακοειδών ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
23 Επιδημιολογία & Πρόληψη Ασθενειών Υδρόβιων Οργανισμών ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕΥ 5,5 Ζ'
24 Τεχνικό Σχέδιο ΜΕΥ 2h 3h - 9 ΕΥ 5,5 Ζ'
25 Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών ΜΕ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 Ζ'
26 Φυκοκαλλιέργειες ΜΕ 3h 3h - 12 ΕΥ 7 Ζ'
27 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Ιχθυρών ΜΕ 3h 2h 1h 12 ΕΥ 7 Ζ'
28 Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος ΜΕ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 Ζ'
Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι ΜΕΥ 3h - - 9 Π   A'
2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΜΕΥ 2h - - 6 Π   A'
3 Εκτροφές μικρών υδρόβιων ζώων ΜΕ 2h - - 6 Π   Ζ'