Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών

Τίτλος Μαθήματος: Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών
Τύπος Μαθήματος: Μικτό
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+3Ε+2ΑΠ
Διδακτικές Μονάδες: 6,5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: ΣΤ,
Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα:

Σκοπός\Στόχος Μαθήματος:

Η ενημέρωση των σπουδαστών πάνω στις υπάρχουσες τεχνικές παραγωγής των ιχθυδίων των θαλασσινών ειδών και ειδικότερα στην παραγωγή των αυγών και των νυμφών τους, στις καλλιέργειες των πλαγκτονικών θηραμάτων τους, στη ζωοτεχνία αποκοπής και προπάχυνσης τους μέχρι το μέγεθος, στο οποίο συνηθίζεται το μικρό ψάρι να διατίθεται προς εκτροφή (πάχυνση).

Περιγραφή του Μαθήματος:

Διαχείριση και διατροφή γεννητόρων ανά είδος (τσιπούρα, λαβράκι, λυθρίνι, φαγκρί κ.λ.π.). Νυμφικές καλλιέργειες ανά είδος. Παραγωγή αυγών (φυσική ωοτοκία και επαγωγή της ωοτοκίας με την χρήση γοναδοτρόπων ορμονών). Τεχνικές επώασης και εκκόλαψη. Παράλληλες καλλιέργειες (παραγωγή φυτοπλαγκτονικών οργανισμών, τροχοζώων και αρτέμιας). Διαχείριση και διατροφή γόνου. Διαλογή γόνου και εμβόλια. Έλεγχος ποιότητας γόνου. Μεταφορά γόνου. Συλλογή άγριου γόνου (εποχές σύλληψης και ταυτοποίηση ειδών). Ανάλυση και καταμερισμός κόστους και παράγοντες που το επηρεάζουν. Κόστος μεταφοράς ιχθυδίων. Στατιστικά στοιχεία παραγωγής ιχθυδίων στην Ελλάδα και τις Μεσογειακές χώρες ανά είδος.

Διαλέξεις:

Σημειώσεις διαλέξεων (Κάντε εξαγωγή τα περιεχόμενα του zip αρχείου σε έναν άδειο φάκελο και ανοίξτε τα ορχείο Αρχική Σελίδα.pdf για να δείτε τα περιεχόμενα των διαλέξεων)

  • Αρτέμια
  • Γεννήτορες & Αυγά
  • Μικροφύκη
  • Νύμφες
  • Προπάχυνση
  • Τροχόζωα

Εργαστήρια:

Βιβλιογραφία:

  • Barnabe G. & Billard R. (1984), L’aquaculture du Bar et des Sparides. ISBN 2-85340-600-8
  • Lavens, P. & Sorgeloos P. (eds), Manual on the production and use of live food for aquaculture FAO Fisheries Technical Paper. No.361. Rome, FAO. 1996. 295
  • Hoff F.H. & T.W. Snell, 1997. Plancton Culture Manual. 4th edn. ISBN 0966296001
  • Hagiwara A., Snell T.W., Lubzens E., Tamaru C.S., 1998, live Food in Aquaculture, Proceedings of the Live Food and Marine Larviculture Symposium held in Nagasaki Japan, September 1-4, 1996, Developments in Hydrobiology, Volume 124, Kluwer Academic Press, Dordrecht, ISBN 0792349709

Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

Γιάννης Κλαδάς & Παναγάγγελος Δενδρινός


Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 Χημεία Ι ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6,5 Α'
2 Στατιστική ΜΓΥ 3h - 2h 11 Y 6,5 Α'
3 Εργαστηριακές Τεχνικές ΜΓΥ 2h 3h - 9 Y 5 Α'
4 Γενική Βιολογία ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6 Α'
5 Υδροβιολογία ΜΕΥ 3h - 2h 11 Υ 6 Α'
6 Χημεία ΙΙ ΜΓΥ 2h 3h 2h 11 Y 7 Β'
7 Εισαγωγή στη Βιοχημεία ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6,5 Β'
8 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΓΥ 1h 4h 1h 8 Y 5 Β'
9 Ιχθυολογία ΜΕΥ 3h 3h - 12 Υ 8 Β'
10 Συστηματική και Ταυτοποίηση Ιχθύων ΜΕΥ 2h 3h - 9 Υ 5,5 Γ'
11 Ωκεανολογία ΜΕΥ 2h 3h 2h 10 Υ 7 Γ'
12 Θαλάσσια Βιολογία ΜΕΥ 2h 3h 1h 10 Υ 6,5 Γ'
13 Οργανογένεση & Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών ΜΕΥ 2h 3h 3h 12 Υ 7 Δ'
14 Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική ΜΕΥ 2h 3h 2h 11 Υ 7 Ε'
15 Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών ΜΕ 2h 3h 2h 11 Υ 7 Ε'
16 Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης ΜΕ 2h 3h 2h 11 Υ 7 Ε'
17 Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός ΔΟΝΑ 1h - 3h 6h Υ 3,5 ΣΤ'
18 Αλιευτική Νομοθεσία ΔΟΝΑ 1h - 3h 6 Υ 3,5 Ζ'
Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος και Περιβάλλον ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕΥ 4 Β'
2 Ιστορία της Αλιείας ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕΥ 4 Β'
3 Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων ΜΕΥ 2h 2h 1h 9 ΕΥ 5,5 Γ'
4 Ποιότητα και επεξεργασία Νερού για Ιχθυοκαλλιέργειες ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕΥ 5,5 Γ'
5 Αλιευτική Ναυτιλία ΜΕΥ 2h   3h 9 ΕΥ 5,5 Γ'
6 Αρχές Γενετικής ΜΕΥ 2h 2h 1h 9 ΕΥ 5,5 Δ'
7 Εδαφολογία ΜΕΥ 2h 3h - 9 ΕΥ 5,5 Δ'
8 Αλιευτική Βιολογία ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕΥ 6 Δ'
9 Αλιευτική Τεχνολογία ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕΥ 6 Δ'
10 Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕΥ 5,5 Δ'
11 Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών ΜΕ 2h 3h 1h 10 ΕΥ 6 Δ'
12 Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
13 Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
14 Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
15 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5 Ε'
16 Λοιμώδη & Παρασιτικά Νοσήματα ΜΕΥ 3h 3h - 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
17 Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήματα ΜΕΥ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
18 Εισαγωγή στη Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισμών ΜΕΥ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
19 Επεξεργασία Αλιευμάτων ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
20 Παραγωγή Ιχθυδίων Ειδών Γλυκού Νερού ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
21 Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
22 Υδατοκαλλιέργειες Οστρακοειδών ΜΕ 2h 3h 2h 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
23 Επιδημιολογία & Πρόληψη Ασθενειών Υδρόβιων Οργανισμών ΜΕΥ 2h - 3h 9 ΕΥ 5,5 Ζ'
24 Τεχνικό Σχέδιο ΜΕΥ 2h 3h - 9 ΕΥ 5,5 Ζ'
25 Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών ΜΕ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 Ζ'
26 Φυκοκαλλιέργειες ΜΕ 3h 3h - 12 ΕΥ 7 Ζ'
27 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Ιχθυρών ΜΕ 3h 2h 1h 12 ΕΥ 7 Ζ'
28 Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος ΜΕ 3h - 3h 12 ΕΥ 7 Ζ'
Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι ΜΕΥ 3h - - 9 Π   A'
2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΜΕΥ 2h - - 6 Π   A'
3 Εκτροφές μικρών υδρόβιων ζώων ΜΕ 2h - - 6 Π   Ζ'