Δομή και περιεχόμενο Σπουδών

( Δείτε το Περίγραμμα Σπουδών σε pdf κείμενο )

Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία καθώς και ασκήσεις πράξεις (επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκπόνηση εργασιών, παρουσίαση μελετών κτλ.) για την απόκτηση γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων. Κατά το τελευταίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε κατάλληλους χώρους εργασίας, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και εκπονείται η πτυχιακή εργασία.

Τα μαθήματα του τμήματος και το γνωστικό τους περιεχόμενο, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • στα μαθήματα Γενικής Υποδομής, κύρια στα πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Βιολογίας, της Στατιστικής, της Πληροφορικής κ.ά, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του τμήματος στα επόμενα εξάμηνα σπουδών.

  • στα μαθήματα Ειδικής Υποδομής, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, της Βιολογίας και Φυσιολογίας των Υδρόβιων Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της Γενετικής, της Ιχθυοπαθολογίας κ.ά. τα οποία αποτελούν το κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος.

  • στα μαθήματα Ειδικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του τμήματος και σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική-βιομηχανική κλίμακα , όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγροτόπων, οι μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊόντων. Τα μαθήματα ειδικότητας, μεταξύ των άλλων καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών, της Αλιευτικής Βιολογίας, της Δυναμικής Ιχθυοπληθυσμών, του Ποιοτικού και Υγιειονομικού ελέγχου των ιχθυηρών κ. ά. στα οποία οι σπουδαστές αποκτούν ιδιαίτερες τεχνολογικές δεξιότητες.

  • στα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν το σπουδαστή στη συνειδητοποίηση του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει σαν επαγγελματίας στην παραγωγική ζωή της χώρας, όπως μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου, της Αλιευτικής Νομοθεσίας, της Ιστορίας της Αλιείας, της Επαγγελματικής Δεοντολογίας, της Διασφάλισης Ποιότητας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομοτεχνικού σχεδιασμού, του Μάρκετινγκ κ.λ.π.

Απόκτηση πτυχίου

Για την απόκτηση πτυχίου, ο σπουδαστής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 36 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Mαθήματα Γενικής Υποδομής 19%
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής 36%
  • Μαθήματα Ειδικότητας 31%
  • Μαθήματα ΔΟΝΑ 14%
  • Προαιρετικά Μαθήματα

Κλεισιμο Μετακινηση
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
A/A Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις Πράξης ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 Χημεία Ι ΜΓΥ 2 3 1 10 Y 6,5 Α'
2 Στατιστική ΜΓΥ 3 - 2 11 Y 6,5 Α'
3 Εργαστηριακές Τεχνικές ΜΓΥ 2 3 - 9 Y 5 Α'
4 Γενική Βιολογία ΜΓΥ 2 3 1 10 Y 6 Α'
5 Υδροβιολογία ΜΕΥ 3 - 2 11 Υ 6 Α'
6 Χημεία ΙΙ ΜΓΥ 2 3 2 11 Y 7 Β'
7 Εισαγωγή στη Βιοχημεία ΜΓΥ 2 3 1 10 Y 6,5 Β'
8 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΓΥ 1 4 1 8 Y 5 Β'
9 Ιχθυολογία ΜΕΥ 3 3 - 12 Υ 8 Β'
10 Συστηματική και Ταυτοποίηση Ιχθύων ΜΕΥ 2 3 - 9 Υ 5,5 Γ'
11 Ωκεανολογία ΜΕΥ 2 3 2 10 Υ 7 Γ'
12 Θαλάσσια Βιολογία ΜΕΥ 2 3 1 10 Υ 6,5 Γ'
13 Οργανογένεση & Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών ΜΕΥ 2 3 3 12 Υ 7 Δ'
14 Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική ΜΕΥ 2 3 2 11 Υ 7 Ε'
15 Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών ΜΕ 2 3 2 11 Υ 7 Ε'
16 Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης ΜΕ 2 3 2 11 Υ 7 Ε'
17 Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός ΔΟΝΑ 1 - 3 6 Υ 3,5 ΣΤ'
18 Αλιευτική Νομοθεσία ΔΟΝΑ 1 - 3 6 Υ 3,5 Ζ'
Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
A/A Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις Πράξης ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος και Περιβάλλον ΔΟΝΑ 2 - - 6 ΕΥ 4 Β'
2 Ιστορία της Αλιείας ΔΟΝΑ 2 - - 6 ΕΥ 4 Β'
3 Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων ΜΕΥ 2 2 1 9 ΕΥ 5,5 Γ'
4 Ποιότητα και επεξεργασία Νερού για Ιχθυοκαλλιέργειες ΜΕΥ 2 - 3 9 ΕΥ 5,5 Γ'
5 Αλιευτική Ναυτιλία ΜΕΥ 2   3 9 ΕΥ 5,5 Γ'
6 Αρχές Γενετικής ΜΕΥ 2 2 1 9 ΕΥ 5,5 Δ'
7 Εδαφολογία ΜΕΥ 2 3 - 9 ΕΥ 5,5 Δ'
8 Αλιευτική Βιολογία ΜΕ 2 3 1 10 ΕΥ 6 Δ'
9 Αλιευτική Τεχνολογία ΜΕ 2 3 1 10 ΕΥ 6 Δ'
10 Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών ΜΕΥ 2 - 3 9 ΕΥ 5,5 Δ'
11 Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών ΜΕ 2 3 1 10 ΕΥ 6 Δ'
12 Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2 - 1 7 ΕΥ 4,5 Ε'
13 Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2 - 1 7 ΕΥ 4,5 Ε'
14 Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2 - 1 7 ΕΥ 4,5 Ε'
15 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΔΟΝΑ 2 - 1 7 ΕΥ 4,5 Ε'
16 Λοιμώδη & Παρασιτικά Νοσήματα ΜΕΥ 3 3 - 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
17 Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήματα ΜΕΥ 3 - 3 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
18 Εισαγωγή στη Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισμών ΜΕΥ 3 - 3 12 ΕΥ 7 ΣΤ'
19 Επεξεργασία Αλιευμάτων ΜΕ 2 3 2 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
20 Παραγωγή Ιχθυδίων Ειδών Γλυκού Νερού ΜΕ 2 3 2 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
21 Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών ΜΕ 2 3 2 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
22 Υδατοκαλλιέργειες Οστρακοειδών ΜΕ 2 3 2 11 ΕΥ 6,5 ΣΤ'
23 Επιδημιολογία & Πρόληψη Ασθενειών Υδρόβιων Οργανισμών ΜΕΥ 2 - 3 9 ΕΥ 5,5 Ζ'
24 Τεχνικό Σχέδιο ΜΕΥ 2 3 - 9 ΕΥ 5,5 Ζ'
25 Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών ΜΕ 3 - 3 12 ΕΥ 7 Ζ'
26 Φυκοκαλλιέργειες ΜΕ 3 3 - 12 ΕΥ 7 Ζ'
27 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Ιχθυρών ΜΕ 3 2 1 12 ΕΥ 7 Ζ'
28 Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος ΜΕ 3 - 3 12 ΕΥ 7 Ζ'
Κλεισιμο Μετακινηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
A/A Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις Πράξης ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Eξάμηνο
1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι ΜΕΥ 3 - - 9 Π   A'
2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΜΕΥ 2 - - 6 Π   A'
3 Εκτροφές μικρών υδρόβιων ζώων ΜΕ 2 - - 6 Π   Ζ'