«Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά(Ιωάννινα,Θεσπρωτία) και Ofanto(Canosa,Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών»

Ενέργειες / Δράσεις των Εταίρων

Περιφέρεια Ηπείρου

1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Σύσταση Ομάδας Έργου του Επικεφαλής Εταίρου και των υπόλοιπων Εταίρων
 • Κεντρική διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος
 • Συναντήσεις Εργασίας μεταξύ των Ομάδων Έργου κατά τακτά χρονικά διαστήματα

1.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Επικαιροποίηση της καταγραφής των επιπτώσεων-φορτίων στο οικοσύστημα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
 • Αξιολόγηση, Ψηφιοποίηση, Καταχώρηση σε GIS
 • Προμήθεια Απαιτούμενου Εξοπλισμού Πληροφορικής

1.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Επέκταση Δικτύου Σταθμών Τηλέμετρησης

1.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Ανάπτυξη Πύλης Διαδικτύου - Διαδραστική Προσέγγιση

ΤΕΔΚ ν.Ιωαννίνων

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Συναντήσεις Εργασίας μεταξύ των Ομάδων Έργου κατά τακτά χρονικά διαστήματα

2.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Αξιολόγηση, Καταγραφή Ψηφιακού Υλικού

2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

 • Προβολή Δικτυακού Κόμβου / Καταχώρηση σε Εθνικές και Διεθνείς Μηχανές Αναζήτησης

2.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Εγκατάσταση Ψηφιακού Χώρου Πολυμέσων και Εκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος Καλαμά
 • Προμήθεια Απαιτούμενου Εξοπλισμού

ΤΕΔΚ ν.Θεσπρωτίας

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Συναντήσεις Εργασίας μεταξύ των Ομάδων Έργου κατά τακτά χρονικά διαστήματα

3.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Αξιολόγηση, Καταγραφή Ψηφιακού Υλικού

3.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

 • Καταχωρήσεις στον Τύπο και στα ΜΜΕ
 • Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων και Εκδηλώσεων
 • Παραγωγή/ Διανομή Ενημερωτικών Φυλλαδίων Έργου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Συναντήσεις Εργασίας μεταξύ των Ομάδων Έργου κατά τακτά χρονικά διαστήματα

4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Σύνταξη Διαχειριστικών Προτάσεων

ΤΕΙ Ηπείρου

5.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Διενέργεια εποχικών δειγματοληψιών

  Πρόκειται να πραγματοποιηθούν εποχικές δειγματοληψίες σε τέσσερις σταθμούς δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα στους σταθμούς «Παλιουρή», «Βροσίνα», «Νεραίδα» και «Ράγιο». Η επιλογή των σταθμών έγινε α)με βάση την γειτνίαση ή όχι με σημειακές πηγές ρύπανσης β) την δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με προγενέστερα γ) την προσβασιμότητα για λήψη δειγμάτων από το ποτάμι.

 • Μελέτη-καταγραφή αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων

  Επιτόπου καταγράφονται οι οργανοληπτικές παράμετροι του νερού χρησιμοποιώντας όργανα μέτρησης (ηλεκτρόδια). Συγκεκριμένα καταγράφονται : η θερμοκρασία, το pH, η αγωγιμότητα, το διαλυμένο οξυγόνο. Επίσης καταγράφονται οι εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στον σταθμό δειγματοληψίας ( μετεωρολογικές, κοίτη, παρεμβάσεις κ.λ.π). Στην συνέχεια λαμβάνονται δείγματα τα οποία μεταφέρονται σε συνθήκες ψύξης/ συντήρησης στο εργαστήριο για περαιτέρω έλεγχο.

 • Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων για την παρακολούθηση της ποιότητας του Καλαμά

  Θα πραγματοποιηθεί επιλογή ειδών-οργανισμών με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για δοκιμασίες τοξικότητας και μελέτη βιοσυσσώρευσης. Θα συγκριθούν οι μέθοδοι παρακολούθησης βασιζόμενων σε αυτά τα είδη έτσι ώστε να επιλεγούν εκείνες που συνδυάζουν ευαισθησία, αντανακλούν επιπτώσεις σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποταμού με χαμηλή εποχιακή διακύμανση, χαμηλό οικονομικό και χρονικό κόστος, προκειμένου να δομηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης.

5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Συγγραφή προτάσεων Ολοκληρωμένης διαχείρισης (report) (MANAGE)

  Με βάση την αξιολόγηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων αλλά και την αποτύπωση της επικαιροποιημένης υφιστάμενης κατάστασης του Καλαμά (δράση εκπονούμενη από την Περιφέρεια Ηπείρου) θα συνταχθούν διαχειριστικές προτάσεις οι οποίες θα αφορούν: α) στην μελλοντική τακτική παρακολούθησης της ποιότητας του ποταμού β) στην πρωτογενή αξιολόγηση της οικολογικής του ποιότητας γ) στον έλεγχο σημειακών και μη-σημειακών πηγών ρύπανσης δ) στην διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ε) στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στ) στην ανάδειξη της οικολογικής αξίας του ποταμού.

 • Εκπαίδευση στελεχών Τοπ. Αυτοδ/σης για οικολογικούς δείκτες λεκάνης απορροής παρουσίαση ΟΟΣΑ (BIOINDEX)

  Στα πλαίσια της εκπαίδευσης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των προσώπων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες των παραΚαλάμιων Δήμων/Κοινοτήτων θα δοθεί τεχνικό σεμινάριο σχετικά με τους οικολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο λεκάνης απορροής και οι οποίοι προτείνονται από τον ΟΟΣΑ (τον πλέον επίσημο Ευρωπαϊκό οργανισμό για παρακολούθηση και αξιολόγηση επιφανειακών υδάτων). Θα εκπαιδευθούν όσον αφορά την αρχική μελέτη αβιοτικών και βιοτικών δεικτών. Στους εκπαιδευόμενους θα παραδοθεί ηλεκτρονικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο.

 • Εκπαίδευση στελεχών Τοπ. Αυτοδ/σης για Ευρωπαϊκή Περβ/κή Πολιτική (EUPOLICY)

  Στα πλαίσια της εκπαίδευσης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των προσώπων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες των παραΚαλάμιων Δήμων/Κοινοτήτων θα δοθεί τεχνικό σεμινάριο σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Περιβ/κές οδηγίες, την εναρμόνισή τους με την Ελληνική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ μέρους της Πολιτείας και των Δήμων. Επίσης θα δοθεί πληροφορία και τα Κοινοτικά προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθώς και για τους Ευρωπαικούς οικονομικούς πόρους για το περιβάλλον. Θα σκιαγραφηθεί η δομή του Δ’ ΚΠΣ και θα επικεντρωθεί στις περιβ/κές δράσεις και την τοπική Αυτοδιοίκηση. Στους εκπαιδευόμενους θα παραδοθεί ηλεκτρονικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο.

 • Εκπαίδευση τοπικής κοινωνίας (KNOWPUBLIC)

  Θα δοθούν δύο διαλέξεις (στις Ν.Α.Ι και Ν.Α.Θ) με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πρακτική που πρέπει να αναπτυχθεί από τους πολίτες για την προστασία του ποταμού και τα μέτρα αυτοδιαχείρισης. Θα μεταφερθεί η εμπειρία από άλλα παρόμοια οικοσυστήματα μέσω εκπροσώπων Μ.Κ.Ο. Θα προταθεί η δημιουργία ενός μόνιμου «εργαστηρίου» στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι τοπικοί φορείς με συγκεκριμένες δράσεις για την διαχείριση και ανάδειξη του ποταμού.

 • Ανάπτυξη σεναρίου για αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής (SUSTAIN)

  Αξιολογώντας τις τάσεις και τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας σε συνδυασμό με τα επιστημονικά δεδομένα θα παραχθούν προτάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη της λεκάνης απορροής. Οι προτάσεις θα συμπεριλαμβάνουν και στοιχεία από την συνεργασία με την Ιταλική πλευρά έτσι ώστε να παραδοθεί ένα κοινό μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής το οποίο θα υπηρετεί- κατά το δυνατόν- την αειφορία.

 • Προβολή-διάδοση αποτελεσμάτων

  Προβλέπεται η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, workshops για την διάδοση των αποτελεσμάτων (DISSEMIN) . Επίσης θα αποσταλούν στοιχεία για την ενημέρωση της διεθνούς βάσης δεδομένων προστατευόμενων περιοχών των Ηνωμένων Εθνών (www.unep-wcmc.org/wdpa/)

 • Follow-up προγράμματος

  Θα προετοιμασθούν ειδικά ερωτηματολόγια τα οποία θα απευθύνονται τόσο στους πολίτες της περιοχής όσο και στα στελέχη της τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την αξιολόγηση του προγράμματος. Τα ερωτηματολόγια θα επεξεργασθούν και θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα.
Οι Εταίροι από την Ιταλική πλευρά θα πραγματοποιήσουν αντίστοιχες Ενέργειες και Δράσεις στην περιοχή του ποταμού Ofanto (Canosa- Barletta).

Καταγραφή Παραμέτρων / Ειδών Χλωρίδας και πανίδας (Εναρμόνιση με Κοινοτική Οδηγία 2000/60)