«Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά(Ιωάννινα,Θεσπρωτία) και Ofanto(Canosa,Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών»

Περιγραφή - Στόχοι

Αντικείμενο του έργουinterregiii

Η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας για την διαχείριση και προστασία υδάτινων συστημάτων, υγροτόπων, παράκτιων περιοχών κλπ. αποτελεί έναν από τους σημαντικούς στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής πολιτικής στα πλαίσια της δημιουργίας του συνεκτικού δικτύου παράκτιων περιοχών. Μέχρι στιγμής, παρά την ισχυρή υποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών και παρά την κοινή πεποίθηση για διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και προστασίας του περιβάλλοντος τέτοιου είδους σχέδια-δράσεις έχουν ελάχιστα εφαρμοσθεί ή και καθόλου.

Το προτεινόμενο έργο αποβλέπει στην εκπαίδευση πάνω στην ολοκληρωμένη διαχείριση οικοσυστημάτων εσωτερικών-μεταβατικών υδάτων, στην παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ποιοτικής εκτίμησης του νερού, ήδη λειτουργούντων ή τις επεκτάσεις του δικτύου τους, στην ευαισθητοποίηση και ανάληψη ευθυνών από τις τοπικές κοινότητες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση οικοσυστημάτων εσωτερικών-μεταβατικών υδάτων, στην απόκοινού λήψη μέτρων προστασίας, στον προσδιορισμό περιοχών προτεραιότητας όπου απαιτείται η ανάπτυξη πρόσθετων προγραμμάτων διαχείρισης και προστασίας. Οι σχετικές δράσεις θα αποτελέσουν την υποδομή για την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος ώστε να διαρθρωθούν περαιτέρω διαχειριστικές πρωτοβουλίες σχετικές με τα πολιτιστικά μνημεία και τον τουρισμό και την δημιουργία θέσεων εργασίας για τους κατοίκους των περιοχών. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατίνων οικοσυστημάτων σε συμφωνία με την Οδηγία 2000/60/EC και στρατηγική εφαρμογής της, ώστε να τεθεί η βάση για ορθολογική αντιμετώπιση ζητημάτων των λεκανών απορροής.


Στόχοι του έργου

  • Η κατανόηση της αδιάσπαστης σχέσης ανθρώπου και φύσης και της αλληλεξάρτησης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
  • Η προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού, η συνάντηση με στοιχεία που απόμειναν στο χώρο και καταδεικνύουν το σεβασμό προς τη φύση
  • Η απόκτηση επίγνωσης των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων του χώρου
  • Η πρόταση πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης
  • Η απόκτηση επαφής με την πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής
  • Η τεκμηρίωση υλικού, που θα αξιοποιείται μέσω του διαδικτύου για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες κοινωφελείς χρήσεις
  • Η επαφή και δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των δύο περιοχών στο πλαίσιο του σεβασμού προς τα έργα της φύσης και του ανθρώπου
  • Ο περιορισμός της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των περιοχών με την συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων και με την εγκατάσταση νέων κατοίκων που ενδιαφέρονται να ζήσουν στην ύπαιθρο
  • Η δημιουργία ενός πλάνου μελέτης και ενός συστήματος αξιών για την προστασία και κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των περιοχών
  • Η συμβολή στα όρια των δυνατοτήτων των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση στην προσπάθεια της Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ιδιαίτερα όσων έχουν αρνητικούς δείκτες ανάπτυξης